Skip to content

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії ГО «АППУ»
від 27 «квітня» 2023 року,
протокол № 4
Президент ГО «АППУ»
_________ акад. Станіслав
ТАБАЧНІКОВ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
членів Апарату Президії громадської організації
«Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України»

Київ-2023

2

1. Керівник Апарату Президії здійснює:
1.1. загальну координацію роботи членів Апарату, забезпечення зв’язку між
членами Апарату та іншими посадовими особами АППУ, контроль за
виконанням завдань.
2. Відповідальний за членство здійснює:
– ведення бази даних членів АППУ – регулярне оновлення контактних
даних, кваліфікаційних рівнів (контроль за підсумками семінарів,
конференцій АППУ, Загальних зборів Секцій, відомостей від організаторів
освітніх проектів та рядових членів АППУ);
– ведення Реєстру членів АППУ, Національного представництва ЄФПП-
Україна, членів ЕГАТІН-Україна (регулярне оновлення не рідше ніж 1 раз на
рік за результатами підсумкової сертифікації);
– збір, систематизацію та зберігання документації щодо членства в АППУ
(онлайн-анкета, заява про членство, згода на обробку персональних даних,
копії паспортів, дипломів, рекомендації від дійсних членів АППУ);
– ведення списку розсилки по АППУ (Google Group, Telegram), регулярне
оновлення контактних даних, надсилання інформаційних повідомлень по
АППУ;
– створює реєстраційні форми та веде реєстрацію на загальноорганізаційних
конференціях, Загальних звітно-виборчих зборах / звітних конференціях;
– поточний контакт із членами АППУ та кандидатами на вступ до АППУ з
питань членства;
– щоквартально звітує на засіданнях Президії.
3. Відповідальний за менеджмент здійснює:
– збір, систематизацію та зберігання квитанцій про сплату членських внесків
АППУ, внесення до бази даних членів АППУ інформації про сплату внесків;
– збір, систематизацію та зберігання фінансової документації про інші
надходження на рахунок АППУ (внески за участь у загальноорганізаційних
конференціях, ін.);
– підготовку проєктів фінансової документації за видатковими статтями
(кошториси заходів, інвойси, квитанції, рахунки-фактури, договори, акти
виконаних робіт) для обговорення на засіданні Координаційної ради та
подальшого затвердження на засіданні Президії;

3
– розсилку членам АППУ з нагадуванням про сплату членських внесків,
інформування голів секцій, керівників освітніх проєктів про неплатників;
– поточний контакт із членами АППУ з фінансових питань;
– щоквартально звітує на засіданні Президії.
4. Відповідальний за ведення документації та соціальних мереж
здійснює:
– інформаційні розсилки по АППУ (електронна пошта, Google Group,
Telegram, FB): анонси загальноорганізаційних конференцій, Загальних
звітно-виборчих зборів / звітних конференцій, звернення Президента,
інформація про рішення Президії та рекомендації Координаційної ради;
– ведення FB сторінки АППУ, організовує заходи, оприлюднює і розсилає
анонси про семінари, конференції, навчальні проєкти, новини тощо;
– ведення Instagram сторінки АППУ, створення заходів, розміщення анонсів
про семінари, конференції, навчальні проєкти, новини тощо;
– інформаційні розсилки по АППУ (електронна пошта, Google Group,
Telegram) про семінари, конференції, навчальні проєкти, новини тощо;
– щоквартально звітує на засіданні Президії.
5. Відповідальний за сертифікацію здійснює:
– збір відомостей встановленого зразка (відомості відвідування, календарні
плани, програми заходів) про відвідування освітніх заходів АППУ у голів
секцій, керівників освітніх проектів, організаторів конференцій;
– ведення загальної відомості встановленого зразка щодо відвідування
освітніх заходів АППУ;
– участь у проведенні підсумкової щорічної сертифікації – розробці макета
сертифікатів за встановленим зразком, заповнення сертифікатів для
учасників освітніх заходів на підставі загальної відомості, друк та підпис
сертифікатів у відповідних посадових осіб, відправка сертифікатів учасникам
заходів/керівникам освітніх заходів/секретарям;
–проведення сертифікації окремих заходів АППУ (конференції, теоретичні
семінари) – розробка макета сертифікатів за встановленим зразком,
заповнення сертифікатів для учасників заходів на підставі відомості про
відвідування, друк та підпис сертифікатів у відповідних посадових осіб,
відправка сертифікатів учасникам секретарям секцій на місцях;
– ведення книги обліку видачі сертифікатів (серії, номери);
– щоквартально інформує на засіданні Президії.

4

6. Відповідальний за ІТ та вебсайт здійснює:
– поточний контроль за технічним станом вебсайту АППУ, усунення
несправностей та технічний супровід;
– оптимізацію структури та роботи вебсайту (в контакті з іншими членами
Апарату Президії та іншими посадовими особами);
– наповнення вебсайту АППУ контентом – збір відомостей щодо
незаповнених розділів сайту у голів секцій, керівників освітніх проєктів,
членів Апарату та інших посадових осіб;
– регулярне оновлення інформації на вебсайті АППУ (про семінари,
конференції, Загальні звітно-виборчі збори / звітні конференції, навчальні
проєкти, зміни у складі обраних посадових осіб, зміни до нормативної
документації, наповнення розділу Публікацій, зміни до реєстру тощо);
– розміщує анонси про заходи АППУ на вебсайті;
– розміщує календарний план на вебсайті АППУ, збирає відомост про заходи
у керівників секцій та освітніх проектів.