Skip to content

Мета

Основною метою АППУ є захист законних спільних інтересів спеціалістів у галузі психотерапії, психоаналізу, психології, психіатрії, а також об’єднання їх зусиль для сприяння збереженню і зміцненню здоров’я населення України.
АППУ ставить перед собою такі завдання:
• сприяння оперативному впровадженню наукових досягнень в практику охорони здоров’я;
• охорона населення від некваліфікованих дій осіб, які не мають спеціальної медичної підготовки, шляхом роз’яснювальної роботи через телебачення, радіо, пресу, публічні виступи тощо;
• організація пошукових досліджень в галузі психотерапії та психоаналізу;
• сприяння впровадженню методів психотерапії і психоаналізу в практику закладів охорони здоров’я та інших установ і організацій, які надають медичні послуги населенню;
• участь у розробці та створенні науково-методичної бази для організацій і навчальних центрів по підготовці фахівців з психотерапії та психоаналізу;
• створення банку даних з питань психотерапії та психоаналізу;
З метою виконання статутних завдань АППУ в установленому порядку:
• сприяє підвищенню кваліфікації психотерапевтів і психоаналітиків;
• проводить науково-практичні конференції з міжнародною участю, семінари, симпозіуми з питань своєї діяльності;
• здійснює наукові і методичні зв’язки з науково-дослідними інститутами, закладами охорони здоров’я та іншими підприємствами, установами, громадськими організаціями в галузі психотерапії та психоаналізу;
• представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних і громадських органах;
• вносить пропозиції до органів влади і управління з питань своєї діяльності;
• розповсюджує інформацію і пропонує свої ідеї та цілі;
• здійснює інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству і відповідають меті та завданням АППУ.
Основними напрямами діяльності АППУ є:
• сприяння реалізації державної політики у сфері освіти, охорони здоров’я, виховання, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;
• розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
• реалізація рівних прав громадян України на освіту;
• здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки та охорони здоров’я;
• налагодження плідної співпраці між органами управління освітою та охороною здоров’я;
• формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток держави;
• налагодження зв’язків та співпраця з органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, МОН та МОЗ України, науково-дослідними установами, навчально-виховними закладами усіх типів, рівнів і форм власності, профспілками, громадськими організаціями як вітчизняними, так і зарубіжними;
• ініціація розробки законопроектів з актуальних проблем освіти, науки та охорони здоров’я згідно з профілем АППУ;
• проведення разом із вітчизняними і зарубіжними організаціями, установами регіональних, всеукраїнських і міжнародних освітніх та наукових семінарів, симпозіумів, круглих столів, конференцій, фестивалів, конкурсів, олімпіад; здійснення обміну вітчизняним і зарубіжним досвідом, інноваціями, а також запрошення зарубіжних фахівців; укладання відповідних угод;
• представлення інтересів індивідуальних членів АППУ, захист їх прав, честі і гідності;
• створення власних видавництв.
Діяльність АППУ може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті, визначеній Статутом АППУ.