Skip to content

««ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії АППУ
від 27 «квітня» 2023 року,
протокол № 4
Президент ГО «АППУ»
_________ акад. Станіслав ТАБАЧНІКО

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду при Президенті

громадської організації

«Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України»

Київ-2023

2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про Координаційну раду при Президенті АППУ (надалі –
Положення) розроблено відповідно до Конституції України, чинного
законодавства України – законів України «Про громадські об’єднання», «Про
вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також
Статуту ГО «Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України» (надалі –
Асоціація або АППУ).
1.2. Координаційна Рада при Президенті АППУ (надалі – КР) є дорадчим органом,
створеним з метою сприяння забезпеченню роботи Президії як постійного
керівного органу між Загальними звітно-виборчими зборами (конференцією),
а також для підготовки пропозицій щодо формування і реалізації політики у
сфері психотерапії та психоаналізу, визначення шляхів, механізмів та способів
вирішення проблемних питань, що виникають під час діяльності Президії,
підвищення ефективності її діяльності.
1.3. КР здійснює свою діяльність відповідно до Статуту АППУ, даного
Положення, Етичного кодексу та інших нормативних документів Асоціації.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Основною метою КР є налагодження організаційної взаємодії між окремими
секціями, структурними підрозділами АППУ і проєктами, які здійснюються в
рамках Асоціації.
2.2. Завданнями КР є:
2.2.1. сприяння роботи Секцій, інших структурних підрозділів і проєктів, які
здійснюються в рамках АППУ, забезпечення організаційної взаємодії,
дотримання статутних цілей і завдань, етичного кодексу АППУ, високого
рівня якості психотерапевтичної освіти та практики;
2.2.2. здійснення функцій дорадчого підрозділу стосовно фінансових питань;
2.2.3. розробка та розгляд проєктів освітніх програм Секцій по напрямках
психотерапії з подальшою рекомендацією для акредитації у відповідних
органах;
2.2.4. розробка проєктів освітніх, інформаційних, дослідницьких та інших заходів
Секцій;
2.2.5. своєчасне інформування членів АППУ про стан подій в національному та
міжнародному психотерапевтичному середовищі.
3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

3

До складу КР входять:
– президент – голова;
– перший віцепрезидент з організаційних питань – заступник голови;
– перший віцепрезидент з підготовки кадрів;
– віцепрезиденти;
– голови секцій;
– керівники освітніх проєктів АППУ;
– голова Контрольно-ревізійної комісії;
– члени Апарату Президії;
– інші члени АППУ, залучені до роботи у КР для виконання окремих завдань.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
4.1. Координаційна рада здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться
за необхідністю (але не рідше ніж раз на три місяці) та правомочні, якщо в них
бере участь не менше половини її членів від загального складу плюс один
голос.
4.2. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів від
кількості присутніх її членів, у разі, вони розподілилась порівну, вирішальним
є голос голови. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом,
який підписується головуючим та секретарем.
4.3. Засідання Координаційної ради проводяться відкрито, на них можуть бути
присутніми представники громадських організацій (за згодою). У засіданнях
на запрошення Координаційної ради з правом дорадчого голосу можуть брати
участь експерти та інші особи, які не є її членами. За необхідності, засідання
КР може бути скликане на вимогу не менше як 3/4 її членів.
4.4. Засідання КР очолює Президент АППУ. У разі потреби Президент може
делегувати проведення засідань першому віцепрезиденту з організаційних
питань.
4.5. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної
пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у
письмовій формі не менше 51% членів КР. Члени КР зобов’язані письмово
підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не
пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.
4.6. Члени КР здійснюють свою діяльність на громадських засадах. За активну
діяльність вони можуть бути відзначені грошовою та іншими формами
заохочення.
5. ОБОВʼЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

4
5.1. КР розглядає проєкти освітніх програм Секцій по напрямках психотерапії для
подальшої їх акредитації.
5.2. Розглядає освітні, інформаційні, дослідницькі та інші проєкти.
5.3. Заслуховує звіти делегатів і представників АППУ у національних і
міжнародних професійних спільнотах.
5.4. Розглядає пакети документів кандидатів на вступ в АППУ для подальшого
затвердження на Президії або на Загальних зборах / Звітній щорічній
конференції.
5.5. Обговорює зміни у Реєстрі членів АППУ, Національного представництва
ЄФПП – Україна, членів інституту ЕГАТІН-Україна.
5.6. Надає текст інформаційних розсилок по АППУ з подальшим затвердженням
на Президії АППУ.
5.7. Готує і пропонує матеріали для розміщення на вебресурсах Асоціації;
5.8. Розглядає фінансову документацію, яка подається відповідальним за
фінансову частину за видатковими статтями на здійснення діяльності АППУ
для подальшого затвердження на Президії;
5.9. Пропонує загальну відомість щорічної підсумкової сертифікації, макети
сертифікатів для заходів АППУ.
6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ
Координаційна рада звітує перед Президією та Загальними звітними зборами
(конференцією) про реалізацією покладених на неї повноважень та здійснення
статутних завдань.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення покладається на першого
віцепрезидента з організаційих питань.
7.2. Це Положення схвалюється Президією АППУ і затверджується на Загальних
зборах (конференції).
7.3. Зміни та доповнення до Положення вносяться Президією АППУ в
установленому порядку відповідно до чинного законодавства України з
подальшим затвердженням на Загальних зборах (конференції).