Skip to content

Положення про секцію

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І
ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ»
Протокол № ____________
від «29» червня 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКЦІЮ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І
ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 35017018

Київ-2017

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКЦІЮ

АСОЦІАЦІЇ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Секція є структурним підрозділом АППУ.

1.2. Секція об’єднує членів АППУ, зацікавлених у розвитку даного напрямку психотерапії та психоаналізу.

1.3. Секція здійснює свою діяльність відповідно до Статуту АППУ,

даного Положення про секцію, Етичного кодексу та інших нормативних документів АППУ.

1.4. Діяльність Секції по даному напрямку психотерапії та психоаналізу

поширюється на всю територію України і має свої представництва в філіях АППУ.

 

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою Секції є спільна реалізація прав і свобод, задоволення та захист законних професійних, наукових, творчих, національно-культурних, соціально-економічних інтересів у галузі психотерапії, психоаналізу, психології, психіатрії та наркології

2.2. Завданнями Cекції є:

2.2.1 сприяння оперативному впровадженню наукових досягнень в практику охорони здоров’я; 


2.2.2 охорона населення від некваліфікованих дій осіб, які не мають спеціальної медичної підготовки, шляхом роз’яснювальної роботи через телебачення, радіо, пресу, публічні виступи тощо;

2.2.3 організація пошукових досліджень в даному напрямку психотерапії та психоаналізу;

2.2.4 сприяння впровадженню методів в даному напрямку психотерапії і психоаналізу в практику закладів охорони здоров’я та інших установ і організацій, які надають медичні послуги населенню;

2.2.5 участь у розробці та створенні науково-методичної бази для організацій і навчальних центрів по підготовці фахівців в даному напрямку психотерапії та психоаналізу; 


2.2.6 створення банку даних з питань даного напрямку психотерапії та психоаналізу;

2.2.7 Забезпечення членів Cекції необхідною для професійної діяльності інформацією по даному напрямку психотерапії, психоаналізу, професійне консультування в рамках даного напрямку 


2.2.7.1 Розробка стандартів освітніх програм за даним напрямком психотерапії, психоаналізу.

2.2.7.2 Розробка нормативної документації для реалізації освітніх програм за даним напрямком психотерапії, психоаналізу відповідно до прийнятого стандарту.

2.2.7.3 Затвердження освітніх проектів за даним напрямком психотерапії, психоаналізу (семінарів, груп власного досвіду, інтервізіонних і супервізійних груп, тренінгів, лекцій, симпозіумів, конференцій і т.п.) в рамках прийнятих стандартів освітньої програми Секції.

2.2.7.4 Контроль реалізації освітніх проектів за даним напрямком психотерапії, психоаналізу відповідно до прийнятих стандартів.

2.2.7.5 Сертифікація учасників освітніх проектів, присвоєння учасникам освітньої програми і членам Секції кваліфікаційної категорії за даним напрямком відповідно до прийнятого стандарту.

2.2.7.6 Акредитація членів Секції для організації та реалізації освітніх проектів за даним напрямком психотерапії, психоаналізу відповідно до прийнятого стандарту.

2.2.7.7 Співпраця з іноземними та міжнародними психотерапевтичними організаціями.

 

  1. ЧЛЕНСТВО В СЕКЦІЇ

3.1. Членами Секції АППУ можуть бути члени АППУ, які володіють методами психотерапії та психоаналізу в даному напрямку, а також спеціалізуються в цій сфері послуг на підставі документів, які підтверджують це право і видані в установленому порядку.

3.2. Для вступу в члени Секції претенденти подають письмову заяву на ім’я Голови Ради Секції, яке розглядається і затверджується на Раді Секції.

3.3. Члени Секції мають право:

3.3.1. Отримувати повну інформацію про роботу Секції.

3.3.2. Брати участь в обговоренні питань діяльності Секції.

3.3.3.Вносити пропозиції і виступати з ініціативою щодо різних питань

діяльності Секції

3.3.4. Брати участь у формуванні та реалізації програм Секції.

3.3.5. Вибирати і обиратися в керівні органи Секції.

3.3.6. Отримувати від Секції допомогу в освіті, підвищенні професійної кваліфікації і здійсненні професійної діяльності по даному напрямку психотерапії, психоаналізу.

3.4. Члени Секції зобов’язані:

3.4.1. Бути членами АППУ.

3.4.2. Дотримуватися чинного законодавства України.

3.4.3. Дотримуватися вимог Статуту, даного Положення та інших нормативних документів АППУ.

3.4.4. Дотримуватися норм професійної етики, прийнятих в АППУ та закріплених в Етичному кодексі.

3.4.5. Брати участь в роботі Секції.

3.4.6. Сплачувати вступні та членські внески АППУ.

3.5. Членство в Секції призупиняється:

– за особистим бажанням;

– при несплаті членських внесків в установлені строки;

– при відмові від участі в діяльності АППУ;

– при порушенні Статуту та інших діях, які завдають моральної чи

матеріальної шкоди АППУ.

 

  1. ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА

4.1. Вищим керівним органом Секції є Загальні Збори Секції. Збори Секції є правомочними за наявності не менше 50% членів.

4.2. Загальні Збори Секції скликається Радою Секції не рідше одного разу на рік, або, при необхідності, в будь-який час – з ініціативи Ради Секції, або не менше 2/3 членів секції.

4.3. Загальні Збори Секції може приймати рішення з будь-яких питань своєї діяльності. До виключної компетенції Загальних Зборів Секції належать питання:

4.3.1. Винесення доповнень і змін до Положення про Секцію на розгляд Загальних Зборів АППУ.

4.3.2. Рекомендації Загальним Зборам АППУ щодо прийому нових членів АППУ.

4.3.3. Визначення складу Ради Секції.

4.3.4. Обирання та відсторонення Голови Ради Секції та Ради Секції.

4.3.5. Заслуховування та затвердження звітів Голови Ради Секції та Ради Секції.

4.3.6. Загальні збори секції мають право обрати достатню кількість делегатів для презентації своїх інтересів на Загальних зборах АППУ. Пропозиції щодо делегатів можуть бути внесені Радою Секції

4.4. Всі рішення Загальних Зборів Секції приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах.

4.5. Голова Ради Секції обирається Загальними Зборами Секції строком на 3 роки. Рада Секції обирається Загальними Зборами Секції строком на 3 роки.

4.6. Голова Ради Секції та Рада Секції здійснюють загальне керівництво поточною діяльністю Секції, представляють інтереси членів Секції у керівних органах АППУ.

4.7. Голова Ради Секції та Рада Секції підзвітні Загальним Зборам Секції та координують свою роботу з Президентом та Президіумом АППУ.

4.8. При надходженні скарги на члена Секції Секція створює комісію з розгляду скарг з залученням членів Етичної комісії АППУ.

4.9 Обов’язки Ради Секції:

4.9.1. Отримання та перевірка інформації та документації від претендентів на вступ до АсоціаціЇ та Секції на відповідність до вимог. Представлення претендентів на Загальних зборах Секції. Подання рішення загального зібрання секції до Ради АППУ. 


4.9.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів Секції та скликання Загальні зборів Секції. 


4.9.3. Організація виконання рішень Загальних зборів Секції. 


4.9.4. Внесення на розгляд Загальних зборів Секції проекту порядку денного Загальних зборів Секції та основних напрямів діяльності Секції на поточний рік. 


4.9.5. Визначення розміру та призначення додаткових членських внесків.

4.9.6. Поточний контроль за реалізацією Освітньої програми Секції та дотримання організаторами освітніх проектів прийнятого освітнього стандарту.

4.9.7. Присвоєння членам Секції відповідного кваліфікаційного рівня у даному напрямку психотерапії, психоаналізу у відповідності до прийнятого стандарту.


4.9.8. Розгляд заяв та пропозицій членів Секції. 


4.9.9. Прийняття рішення про призначення тимчасово 
виконуючого 
обов’язки Голови Секції у разі  його хвороби, чи тривалої відсутності з інших причин. 


 

  1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Зміни та доповнення до даного Положення приймаються на Загальних Зборах Секції та передаються для затвердження на Загальних Зборах АППУ.

5.2. Зміни та доповнення до Положення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів Загальних Зборів АППУ.