Перейти до вмісту

Статут


“ЗАТВЕРДЖЕНО” Загальними зборами ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І
ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ»
Протокол № З
від «16» травня 2017 р.

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І
ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 35017018

Київ-2017

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ» (далі – АППУ) є добровільним, самоврядним, неприбутковим громадським об’єднанням, створеним на основі єдності інтересів його членів, для спільної реалізації своїх прав і свобод, задоволення та захисту законних професійних, наукових, творчих, національно-культурних, соціально-економічних інтересів у галузі психотерапії, психоаналізу, психології, психіатрії та наркології.
 • АППУ є правонаступником ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ», зареєстрованого Московською районною державною адміністрацією м. Києва 25 листопада 1997 року (свідоцтво про реєстрацію № 85, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35017018).
 • АППУ працює на засадах демократичного самоврядування, публічності, відкритості, гласності та прозорості, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, колегіального керівництва, і керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р., іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
 • Асоціація співпрацює на паритетних засадах з державними, міжнародними, громадськими організаціями, а також з іншими установами незалежно від форм власності і будує свої взаємовідносини з ними на основі ділового співробітництва.
 • АППУ набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації; має своє майно, власну круглу печатку та інші штампи, рахунки в банківських установах і бланки зі своїм найменуванням, також може мати власну символіку, яка реєструється відповідно до чинного законодавства; розробляти професійні нагороди та відзначати ними відповідно до Положення про нагороди АППУ.
 • АППУ може здійснювати свою діяльність на території України та інших держав світу відповідно до чинного законодавства України, а також міжнародного законодавства.
 • Повне найменування:

– українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ»;

-англійською мовою: ASSOCIATION OF PSYCHOTHERAPISTS AND PSYCHOANALYSTS OF UKRAINE.

 • Скорочене найменування Асоціації:

українською мовою: ГО «АППУ»;

англійською мовою: РО «APPU».

 • У своїй діяльності АППУ незалежна від органів державної влади й органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх об’єднань, інших громадських організацій, політичних партій. Відносини з ними регулюються спільними угодами на принципах рівноправного партнерства, діалогу та співробітництва.
 • Юридична адреса АППУ: Україна, 03126, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 34-6, оф. 65.
 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АППУ

Основною метою АППУ є захист законних спільних інтересів спеціалістів у галузі психотерапії, психоаналізу, психології, психіатрії, а також об’єднання їх зусиль для сприяння збереженню і зміцненню здоров’я населення України.

АППУ ставить перед собою такі завдання:

 • сприяння оперативному впровадженню наукових досягнень в практику охорони здоров’я;
 • охорона населення від некваліфікованих дій осіб, які не мають спеціальної медичної підготовки, шляхом роз’яснювальної роботи через телебачення, радіо, пресу, публічні виступи тощо;
 • організація пошукових досліджень в галузі психотерапії та психоаналізу;
 • сприяння впровадженню методів психотерапії і психоаналізу в практику закладів охорони здоров’я та інших установ і організацій, які надають медичні послуги населенню;
 • участь у розробці та створенні науково-методичної бази для організацій і навчальних центрів по підготовці фахівців з психотерапії та психоаналізу;
 • створення банку даних з питань психотерапії та психоаналізу;

З метою виконання статутних завдань АППУ в установленому порядку:

 • сприяє підвищенню кваліфікації психотерапевтів і психоаналітиків;
 • проводить науково-практичні конференції з міжнародною участю, семінари, симпозіуми з питань своєї діяльності;
 • здійснює наукові і методичні зв’язки з науково-дослідними інститутами, закладами охорони здоров’я та іншими підприємствами, установами, громадськими організаціями в галузі психотерапії та психоаналізу;
 • представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних і громадських органах;
 • вносить пропозиції до органів влади і управління з питань своєї діяльності;
 • розповсюджує інформацію і пропонує свої ідеї та цілі;
 • здійснює інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству і відповідають меті та завданням АППУ.

Основними напрямами діяльності АППУ є:

 • сприяння реалізації державної політики у сфері освіти, охорони здоров’я, виховання, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;
 • розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • реалізація рівних прав громадян України на освіту;
 • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки та охорони здоров’я;
 • налагодження плідної співпраці між органами управління освітою та охороною здоров’я;
 • формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток держави;
 • налагодження зв’язків та співпраця з органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, МОН та МОЗ України, науково-дослідними установами, навчально-виховними закладами усіх типів, рівнів і форм власності, профспілками, громадськими організаціями як вітчизняними, так і зарубіжними;
 • ініціація розробки законопроектів з актуальних проблем освіти, науки та охорони здоров’я згідно з профілем АППУ;
 • проведення разом із вітчизняними і зарубіжними організаціями, установами регіональних, всеукраїнських і міжнародних освітніх та наукових семінарів, симпозіумів, круглих столів, конференцій, фестивалів, конкурсів, олімпіад; здійснення обміну вітчизняним і зарубіжним досвідом, інноваціями, а також запрошення зарубіжних фахівців; укладання відповідних угод;
 • представлення інтересів індивідуальних членів АППУ, захист їх прав, честі і гідності;
 • створення власних видавництв.

Діяльність АППУ може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті, визначеній цим Статутом.

АППУ має право:

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати її мету;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України;
 • створювати відокремлені підрозділи (філії, представництва);
 • здійснювати відповідно до закону необхідну для виконання статутних цілей АППУ діяльність, в порядку передбаченому законодавством України;
 • представляти і захищати свої права та законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;
 • самостійно розпоряджатися своїм майном і коштами у відповідності із чинним законодавством України;
 • укладати з іншими громадськими об’єднаннями угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;
 • здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням чинного законодавства України і міжнародних договорів України, ратифікованих Україною;
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Обов’язки АППУ

 • Дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери її діяльності, а також положень Статуту.
 • Мати інші обов’язки відповідно до законодавства України.
 1. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ
 • Членами АППУ можуть бути на добровільних засадах особи, які володіють методами психотерапії і психоаналізу, а також спеціалісти у цій сфері на підставі документів, що підтверджують це право і видані в установленому законодавчому порядку.
 • Члени АППУ можуть бути дійсними і почесними. Дійсними членами Асоціації є громадяни, які мають відповідну вищу освіту або навчаються у вищих навчальних закладах згідно з її профілем, своєчасно сплачують вступні та щорічні внески, беруть участь у її роботі. Почесними членами можуть бути обрані громадяни України і зарубіжних країн, які сприяють виконанню статутних завдань АППУ.
 • Вступ у члени Асоціації і вихід з неї проводиться на підставі особистої заяви до Президії АППУ.
 • Вступний внесок встановлюється згідно рішення Президії АППУ.
 • За рішенням Президії може бути змінено розмір вступного і щорічного внеску у зв’язку з інфляцією.
 • Розмір відрахувань місцевих секцій АППУ встановлюється Загальними зборами (конференцією) або Президією Асоціації.

Член АППУ має право:

 • обирати і бути обраним до її керівних органів;
 • отримувати інформацію про її діяльність;
 • особисто брати участь у роботі АППУ;
 • вносити пропозиції і виступати з ініціативою з питань діяльності АППУ;
 • отримувати від АППУ допомогу, що передбачена статутом;

Член АППУ зобов’язаний:

 • дотримуватись її статутних вимог;
 • брати участь в її роботі;
 • виконувати рішення керівних органів АППУ;
 • регулярно сплачувати членські внески.

Членство в АППУ припиняється:

 • за особистим бажанням;
 • при несплаті членських внесків в установлені строки;
 • при відмові від участі в діяльності АППУ;
 • при порушенні Статуту та інших діях, які завдають моральної чи матеріальної шкоди АППУ.
 1. СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ АППУ

Основу АППУ складають філії та секції.

Керівними органами АППУ є

 • Загальні збори (конференція) АППУ.
 • Президія АППУ на чолі з Головою АППУ – колегіальний постійно діючий керівний орган.
 • Голова АППУ – Президент.
 • Контрольно-ревізійна комісія – суб’єкт здійснення контрольно-ревізійних функцій за фінансово-господарською діяльністю АППУ.
 • Мандатна комісія обирається Установчими або Загальними зборами (конференцією). Члени інших керівних органів і апарат АППУ не можуть бути членами Мандатної комісії.

Загальні збори (конференція) проводяться за участю членів Асоціації.

Загальні збори (конференція) АППУ скликаються не рідше ніж один раз на 2-3 роки.

Рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів (конференції) ухвалює Президія АППУ, яка повідомляє членів АППУ про час і місце Загальних зборів (конференції) не пізніше ніж за ЗО робочих днів до їх проведення шляхом направлення телефонограм, факсограм, кур’єрським, поштовим або електронним зв’язком.

Президія АППУ своїм рішенням визначають форму скликання вищого колегіального органу – Загальні збори чи конференція. У разі проведення конференції Президія АППУ своїм рішенням визначає вимоги до представництва делегатів від відокремлених підрозділів.

Делегати Загальних зборів (конференції) обираються на Загальних зборах відокремлених філій та секцій шляхом відкритого голосування. Рішення про обрання делегатів приймається більшістю голосів присутніх на Загальних зборах філії та відокремленої секції.

Позачергові Загальні збори (конференція) скликаються за рішенням Президії АППУ або у разі отримання письмової вимоги не менше 1/10 членів організації. Президія повідомляє членів АППУ про час і місце позачергових Загальних зборів (конференції) не пізніше ніж через 30 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання.

Загальні збори (конференція) вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів АППУ.

Робота Загальних зборів (конференції) АППУ протоколюється.

Із числа членів АППУ, присутніх на Загальних зборах (конференції), обирається Голова Загальних зборів (конференції) та Секретаріат Загальних зборів (конференції). Голова Загальних зборів (конференції) головує на засіданні Загальних зборів (конференції), а Секретар забезпечує ведення протоколу Загальних зборів (конференції). Рішення Загальних зборів підписуються Головою Загальних зборів (конференції) та Секретарем Загальних зборів (конференції).

Проект порядку денного засідання Загальних зборів (конференції) АППУ розробляється Президією АППУ. Остаточний порядок денний затверджується Загальними зборами (конференцією) АППУ на початку роботи Загальних зборів (конференції), з урахуванням пропозицій інших членів АППУ, присутніх на Загальних зборах (конференції).

До виключної компетенції Загальних зборів (конференції) належить:

Прийняття та затвердження Статуту АППУ, внесення змін і доповнень до Установчих документів АППУ.

Обрання окремо терміном на 7 (сім) років:

 • Президента, віце-президентів та членів Президії АППУ;
 • членів Контрольно-ревізійної комісії;
 • членів Мандатної комісії.
 • Визначення кількісного складу Президії, Контрольно-ревізійної та Мандатної комісій.
 • Визначення основних напрямів, планів і програм роботи АППУ на період між Загальними зборами (конференцією).
 • Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів АППУ.
 • Заслуховування звітів керівних органів АППУ та прийняття відповідних рішень.
 • Вжиття заходів з відновлення порушених прав членів АППУ з боку посадових осіб АППУ.
 • Затвердження результатів виборів членів АППУ.
 • Розгляд інших питань, що виникають у зв’язку з діяльністю АППУ.

Рішення Загальних зборів (конференції) приймаються простою більшістю від числа присутніх на Загальних зборах (конференції), відкритим або таємним голосуванням (за вибором). Рішення з питань, зазначених у п. 4.13. цього Статуту, приймаються не менш як 3/4 голосів членів АППУ, присутніх на Загальних зборах (конференції).

На період між Загальними зборами (конференцією) діяльністю АППУ керує Президія.

– 4.14.1. До складу Президії АППУ входять:

 • Президент АППУ;
 • віце-президент з організаційних питань;
 • віце-президенти АППУ;
 • представники фахових філій та секцій;
 • члени Апарату Президії.
 • Кількісний склад Президії визначається Загальними зборами (конференцією) АППУ.

Члени Президії здійснюють свою діяльність переважно на громадських засадах. За активну діяльність вони можуть бути відзначені грошовою та іншими формами заохочення.

Президія АППУ:

4.14.3.1.

 • затверджує структуру, кадровий склад Президії АППУ та штатний розпис апарату Президії;
 • приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів (конференції) АППУ та скликає Загальні збори (конференцію);
 • організовує виконання рішень Загальних зборів (конференції);
 • вносить на розгляд Загальних зборів (конференції) АППУ проект порядку денного Загальних зборів (конференції) та основних напрямів діяльності АППУ на поточний рік;
 • ухвалює рішення щодо створення та припинення діяльності відокремлених структурних підрозділів АППУ, обирає та звільняє керівників відокремлених структурних підрозділів;
 • ухвалює та подає на розгляд Загальних зборів (конференції) рішення про вступ та виключення зі складу членів АППУ;
 • призначає редакторів друкованих органів АППУ та визначає склад її редакційних колегій;
 • визначає розмір вступних і членських внесків;
 • звітує перед членами АППУ на Загальних зборах (конференції);
 • заслуховує звіти Президента АППУ, віце-президентів та керівників філій, секцій і відокремлених підрозділів АППУ;
 • затверджує кошториси витрат на поточний рік та звіти про їх виконання;
 • розглядає заяви та пропозиції членів АППУ, що направлені на адресу Президії;
 • приймає рішення про призначення тимчасово виконуючих обов’язки віце-президентів у разі їх хвороби, чи з інших причин тривалої відсутності згідно з чинним законодавством;
 • може створювати комісії, секції та інші робочі органи Президії АППУ, до роботи яких можуть бути залучені члени АППУ, які не є членами Президії Асоціації;
 • затверджує зразки печатки, штампу та іншої атрибутики АППУ;

Президія АППУ скликається Президентом або у разі потреби, на вимогу не менше 3-х віце-президентів.

Засідання Президії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Президії.

Рішення Президії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії шляхом відкритого голосування. Кожний член Президії АППУ при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос Президента є вирішальним.

У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти або факсу рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 51% членів Президії АППУ. Члени Президії зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.

Президію очолює Президент АППУ.

Президентом АППУ може бути обраний дійсний член Асоціації, який перебуває в АППУ не менше 5 років.

Президент АППУ:

 • за дорученням Президії представляє Асоціацію у зовнішніх відносинах, а також у відносинах з державними органами, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені АППУ, що не суперечать Статуту АППУ, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;
 • здійснює загальну координаційну діяльність Асоціацією, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Апарату Президії;
 • за погодженням з віце-президентами скликає засідання Президії та вносить пропозиції на розгляд Президії й головує на них;
 • здійснює від імені АППУ майнові та немайнові права і зобов’язання; за погодженням з Президією розпоряджається майном та коштами;
 • у межах своїх повноважень укладає угоди, відкриває рахунки в банках, видає накази, розпорядження, доручення, підписує звітні, у тому числі фінансові та інші документи, видає довіреності відповідно до Положень цього Статуту;
 • забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності;
 • на Загальних зборах (конференції) разом із віце-президентами АППУ звітує про роботу;
 • виконує інші обов’язки, покладені на нього Президією АППУ чи Загальними зборами (конференцією).

Президент АППУ має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Президії або Загальних зборах (конференції) АППУ. Президія або Загальні збори (конференція) АППУ приймають відставку Президента шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка Президента не має наслідком припинення його членства в АППУ, якщо ним не порушуються Статутні вимоги.

Віце-президентом може бути обраний дійсний член АППУ, який має стаж перебування в АППУ не менше 5 років.

Перший віце-президент заступає Президента АППУ на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки (відрядження, відпустка, хвороба та інші). Здійснює загальне керівництво роботою з планування і координації діяльності секцій та організовує роботу підрозділів апарату Президії, а саме:

 • організовує засідання та роботу Президії;
 • організовує Загальні збори (конференцію) разом із Президентом та віце-президентами;
 • контролює діяльність керівників секцій;
 • контролює збір членських внесків.

Віце-президенти здійснюють окремі повноваження Президента.

Засідання керівних колегіальних органів АППУ Загальних зборів (конференції), Президії можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн- конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Президія АППУ та повідомляє членів АППУ не пізніше ніж за 14 днів до визначеної дати проведення зборів (засідання) про обрану форму засідання шляхом направлення телефонограм, факсограм, кур’єрським, поштовим або електронним зв’язком. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі. Якщо засідання відбувалося за допомогою інтернет-зв’язку у протоколі обов’язково фіксується, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалося засідання.

Контрольно-ревізійна комісія обирається Загальними зборами (конференцією) у складі не менше 3-х членів, яків свою чергу обирають Голову і Секретаря. Члени інших керівних органів і працівники не можуть бути членами Контрольно-ревізійної комісії.

Контрольно-ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам (конференції), керується у своїй діяльності цим Статутом та Положенням про контрольно-ревізійну комісію, яке затверджується Президією АППУ.

Контрольно-ревізійна комісія скликається її головою не менше двох разів на рік, а також протягом 14 діб на письмовий запит Президії або 5% членів АППУ.

Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

Контрольно-ревізійна комісія має повноваження:

 • вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів АППУ;
 • складати висновки про фінансову діяльність та використання активів АППУ до затвердження Загальними зборами (конференцією) річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
 • складати висновки з інших питань за поданням керівних органів АППУ;
 • проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів АППУ, залучати незалежних експертів до таких перевірок;
 • здійснювати контроль за раціональним використанням коштів АППУ; за видавничою діяльністю; доцільністю придбання устаткування та канцелярської техніки; списанням використаних матеріалів, меблів тощо.

Мандатна комісія обирається Загальними зборами (конференцією) у складі не менше 3-х членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники АППУ не можуть бути членами Мандатної комісії.

Мандатна комісія підзвітна Загальним зборам (конференції) АППУ, керується у своїй діяльності цим Статутом та Положенням про мандатну комісію, яке затверджується Загальними зборами (конференцією).

Засідання Мандатної комісії проводяться у разі необхідності.

Рішення Мандатної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

Філії та секції АППУ очолює член Президії (керівник секції), який обирається зі складу дійсних членів Асоціації та перебуває в АППУ не менше 3-х років.

Керівник філії або секції:

 • організовує роботу секції;
 • відповідає за збір членських внесків філії/секції;
 • розміщує інформацію про роботу філії/секції на сайті АППУ;
 • складає план діяльності секції на календарний рік і звітує про його виконання;
 • бере участь у роботі Президії АППУ;
 • здійснює відбір кандидатів у члени АППУ.

Апарат Президії АППУ:

Апарат Президії АППУ формується згідно з рішенням Президії;

кожен член Апарату Президії працює згідно із затвердженими функціональними обов’язками;

призначає на посаду та звільняє з посади членів Апарату Президент АППУ за рішенням Президії;

зміни до штатного розпису затверджуються Президентом АППУ.

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АППУ ПЕРЕД її ЧЛЕНАМИ
 • Президент і Президія АППУ зобов’язані періодично звітувати перед членами АППУ на Загальних зборах (конференції) Асоціації з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань.
 • Звіт про виконання статутних завдань підлягає розсиланню членам АППУ за допомогою електронної пошти або письмово.
 • Усі керівні органи АППУ мають у 30-денний строк надавати письмово або електронною поштою відповіді на запити членів АППУ щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА АППУ
 • АППУ може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення видатків на утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.
 • АППУ набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами АППУ або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
 • Майно АППУ складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів АППУ, інших джерел, не заборонених законом.
 • Доходи (прибутки) та майно, або їх частина, яка належить АППУ не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 • АППУ має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
 • АППУ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени АППУ не несуть відповідальності за зобов’язаннями АППУ.
 • АППУ зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
 • Державний контроль за діяльністю АППУ здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
 • У разі припинення АППУ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи, майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АППУ
 • АППУ може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Президії АППУ і не мають статусу юридичної особи.
 • Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів та керівника, якого обирає та звільняє Президент АППУ. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом АППУ.
 • Відокремлені підрозділи мають такі повноваження:
 • реалізують статутні мету та завдання АППУ у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Президії;
 • проводять роботу по залученню нових членів не забороненими чинним законодавством України засобами;
 • представляють АППУ на території певної адміністративно- територіальної одиниці.

Керівник відокремленого підрозділу має право:

 • використовувати назву та символіку АППУ для реалізації завдань Асоціації;
 • отримувати допомогу у реалізації завдань АППУ від керівних органів та посадових осіб Асоціації;
 • бути присутнім на Загальних зборах (конференції) АППУ, засіданні Президії;
 • звертатись із клопотаннями до керівних органів АППУ;
 • захищати свої законні права та інтереси;
 • на всебічне сприяння його діяльності від керівних органів АППУ.

Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог Статуту АППУ;
 • не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів АППУ.
 • Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття (ліквідації) за рішенням Президента АППУ, а також у судовому порядку.
 • Кошти та майно, які були закріплені за відокремленим підрозділом, передається безпосередньо віданню Президії АППУ до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами (конференцією) Асоціації.
 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
 • Отримані Президією АППУ письмові скарги реєструються та розглядаються протягом визначеного законодавством терміну, але не більше як один місяць.
 • Рішення, дії чи бездіяльність Президента або окремих членів Президії, голови та членів Контрольно-ревізійної комісії можуть бути оскаржені членами або іншими особами до Загальних зборів (конференції) членів, чи до суду у встановленому законодавством України порядку.
 • Загальні збори (конференція) за відповідно поданою скаргою можуть переглянути власні рішення та рішення, дії, бездіяльність інших керівних органів АППУ.
 1. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
 • АППУ у відповідності з своїми статутними завданнями має право на здійснення міжнародних зав’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
 • Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
 • При здійсненні міжнародної діяльності АППУ користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

АППУ:

 • організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів, конференції, круглі столи, конгреси, семінари, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
 • проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
 • реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.
 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ АППУ, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ
 • Припинення діяльності АППУ може бути здійснено шляхом його реорганізації (приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу) чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску), зміни статусу Організації.
 • Реорганізація АППУ здійснюється на підставі рішення Загальних зборів (конференції), якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів присутніх на Загальних зборах (конференції). При ухваленні рішення про реорганізацію вирішується питання про правонаступників АППУ.
 • АППУ не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку та здійснення підприємницької діяльності.
 • При реорганізації АППУ вся сукупність прав та обов’язків Організації переходить до її правонаступників.
 • Ліквідація АППУ здійснюється на підставі рішення Загальних зборів (конференції), якщо за нього проголосувало не менш 3/4 присутніх на Загальних зборів (конференції), або на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
 • Ліквідація АППУ здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється за рішенням Загальних зборів (конференції), або органу, який прийняв рішення про ліквідацію.
 • Кошти та інше майно АППУ, в тому числі у випадках його ліквідації, не може розподілятися між його членами і передається іншій неприбутковій організації відповідного типу або спрямовується в дохід держави.
 • При ліквідації АППУ ліквідовується заборгованість перед державними та громадськими, а також фізичними чи юридичними особами, якщо така є.
 • АППУ втрачає статус юридичної особи і припиняє свою діяльність з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру
 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АППУ
 • Зміни до Статуту АППУ приймаються Загальними зборами конференцією) Асоціації. Відповідне рішення приймається за наявності не чгнше 3/4 голосів членів АППУ присутніх на Загальних зборах конференції).
 • Пропозиції щодо внесення змін до Статуту на розгляд Загальних зборів (конференції) АППУ може вносити кожен член Асоціації у письмовій формі.