Skip to content

ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ» (ГО «АППУ»)

Станіслава Табачнікова

доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, відмінника освіти України,
лікаря вищих категорій з психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології, академіка і
президента ГО «АППУ та «НАН ВО України»

ПЕРЕДМОВА

Вельмишановні колеги та дорогі друзі!

29 червня 2024 року завершується термін мого перебування на посаді президента ГО «АППУ» (далі – Асоціація). За цей період ми пережили і переживаємо вкрай непрості часи: спочатку два роки пандемії СOVID-19, далі широкомасштабне вторгнення рф на територію України (24.02.2022 р.), які змусили нас вийти зі звичайного формату роботи і спілкування. Однак, незважаючи на всі негативні виклики, наша Асоціація зміцніла, ствердилася як одна з найпотужніших громадських організацій країни і вийшла на новий щабель свого функціонування. І все це завдяки Вам, мої дорогі колеги, Вашій наполегливій сумлінній праці та небайдужості, адже протягом звітного періоду Ви продуктивно і злагоджено працювали кожен на своєму місці.

Я назву одних із найактивніших. Це, в першу чергу, віцепрезиденти, академіки ГО «НАН ВО України»: Наталія Марута, Олег Чабан, Євгенія Гриневич, Борис Івнєв, В’ячеслав Гічун, Олена Осуховська, Сергій Зябліцев, Вагіф Рахманов, Маріанна Маркова, Цира Абдряхімова, Володимир Бабієнко.

Також хочу висловити подяку першому віцепрезиденту з організаційних питань Левіну Тарасу Ігоровичу, членам Президії: Віталію Єлісєєву, Тамарі Кривоніс, Ірині Ратцке-Рибак, Ірині Байгузіній, Тетяні Комар, Інні Яворській, Інні Чухрій, Олені Бондар тощо.

Із Апарату Президії хочу відмітити роботу наших колег: Тетяни Товалович, Ірини Франкової, Лесі Лоріашвілі, Вікторії Мухи, Вікторії Лихолат.

Усім, дорогі колеги, велика подяка і я пропоную нагородити усіх Вас Почесними грамотами Асоціації.

Вельмишановні колеги!

   Українське суспільство має надзвичайно потужний освітній і науковий потенціал. І на цьому тлі розвиток та утвердження вказаних вище галузей є одним із найбільш актуальних, як невід’ємна й обов’язкова складова національної безпеки нашої держави, гарантія її суверенітету та державності в цілому. Слід усвідомлювати, що руйнація освіти, науки, медичної галузі призведе до знищення української нації.

   Ще раз дякую усім Вам за Вашу сумлінну працю, підтримку у вирішенні статутної мети, завдань і стратегії подальшого розвитку Асоціації, небайдужість до актуальних питань в галузі охорони здоров’я, освіти і науки в Україні.

   Метою цієї програми є забезпечення стабільного подальшого розвитку Асоціації, її збереження і всебічна модернізація та виведення на загальноєвропейський і світовий рівень освітньої, наукової, організаційно-інформаційної і громадсько-культурної діяльності та ще більш істотне підвищення престижу членства в Асоціації. Умовою досягнення цієї мети є постійне впровадження інноваційних методів та технологій розвитку ГО «АППУ» із збереженням кращих її традицій.

Шановні делегати Загальної виборчої конференції!

   Ураховуючи світові тенденції, пріоритетними напрямками діяльності ГО «АППУ» є подальший розвиток і підвищення ролі Асоціації як важливого інституту громадянського суспільства, реалізація освітніх інтересів членів Асоціації; формування світогляду учасників освітнього процесу з урахуванням сучасних євроінтеграційних тенденцій, загальнолюдських, культурних та національних цінностей.

   Формування Стратегії подальшого розвитку Асоціації передбачає
з’ясування впливу таких чинників:

 • вплив глобалізаційних і євроінтеграційних процесів;
 • складнощі розвитку освіти у період воєнної агресії та післявоєнної
  відбудови;
 • впровадження нових форм освітньої діяльності;
 • необхідність формування міжнародного визнання Асоціації;
 • можливість оперативного реагування на нові виклики та потреби
  освітньої і наукової діяльності;
 • отримання додаткових ресурсів шляхом використання можливостей
  міжнародного співробітництва;
 • здійснення освітньої діяльності та підвищення кваліфікації фахівців
  сфери охорони здоров’я (лікарів-психологів, психотерапевтів, клінічних
  психологів і психологів, які працюють у сфері охорони здоров’я) незалежно
  від форм власності.

   Таким чином, Асоціація визначає шість основних напрямів розвитку,
які є взаємопов’язаними та мають стратегічне спрямування:

 1. освітня діяльність
 2. наукові дослідження та інновації;
 3. міжнародна співпраця;
 4. розвиток людського потенціалу;
 5. управління Асоціацією;
 6. фінансове забезпечення.

   Кожен із напрямків передбачає визначення мети, завдань і контролю за
їх виконанням та затверджується Президією Асоціації.

1. Освітня діяльність

 • співпраця з ДНП «Центр тестування при МОЗ України» як провайдера
  освітніх послуг для працівників сфери охорони здоров’я та регулярне
  проведення заходів безперервного професійного розвитку;
 • обґрунтування шляхів вдосконалення освітньої діяльності та підвищення якості освіти;
 • інтеграція освіти та наукових досліджень у міжнародний освітній простір;
 • впровадження програм освіти дорослих, у тому числі і для членів Асоціації;
 • впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

2. Наукові дослідження та інновації

 • формування наукової тематики досліджень у відповідності до
  об’єктивних потреб суспільства та наукових інтересів членів Асоціації;
 • дотримання принципів академічної, наукової та загальнолюдської
  доброчесності;
 • активне залучення членів Асоціації до участі у міжнародних наукових
  конкурсах, програмах, проєктах та грантах;
 • залучення здобувачів вищої освіти та аспірантів до наукових
  досліджень і діяльності Асоціації;
 • забезпечення мотивації щодо активної участі членів Асоціації у
  наукових дослідженнях шляхом створення системи заохочень;
 • моніторинг публікацій у фахових виданнях і міжнародних науково-
  метричних базах даних (Scopus, Web of Science);
 • започаткування електронного видання Асоціації;
 • представлення здобутків ГО «АППУ» на міжнародному рівні;
 • формування наукових досягнень та популяризація їх у публікаціях
  ЗМІ, інших заходах різноманітного рівня;
 • дотримання вимог Європейської Хартії Дослідників;
 • участь членів Асоціації у проведенні щорічних конкурсів на краще
  науково-освітнє видання;
 • організація та проведення міжнародних науково-практичних
  конференцій під егідою Асоціації не рідше одного разу на 2 роки.

3. Міжнародна співпраця

 • розширення та поглиблення співпраці з українськими та зарубіжними
  інноваційними університетами країн Європейського союзу, Сполучених
  Штатів Америки, Канади тощо;
 • презентація наукових здобутків Асоціації на міжнародних заходах;
 • укладання угод із зарубіжними закладами, установами, організаціями
  різних типів власності тощо;
 • інтеграція наукових досліджень ГО «АППУ» у європейський та світовий
  науковий простір;
 •  організація та проведення наукових і освітніх заходів з участю міжнародних
  партнерів;
 • спільні публікації у зарубіжних виданнях здобутків в галузі психології,
  медичної психології, психотерапії, психоаналізу;
 • зважаючи на післявоєнну відбудову України, організовувати вебінари,
  майстер-класи, тренінги, семінари з вивчення пропедевтики, психотерапії та
  психоаналізу.

4. Розвиток людського потенціалу

 • розвивати науковий потенціал Асоціації, удосконалювати науково-
  дослідницьку, освітню та інноваційну діяльність в галузі психотерапії, та
  психоаналізу;
 • реалізувати систему підготовки резерву кадрів ГО «АППУ»;
 • розробити систему моральних заохочень найбільш активних членів
  Асоціації;
 • удосконалювати систему нагород та відзнак Асоціації, забезпечувати їх
  публічне вручення;
 • виховувати повагу до почесних членів ГО «АППУ», популяризувати їх
  значення і досвід серед молодих фахівців;
 • долучатися до формування доступного середовища для осіб із особливими
  освітніми потребами, надання їм психологічної підтримки;
 • надання психологічної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок
  агресії рф проти України.

5. Управління Асоціацією

 • сприяти формуванню у членів Асоціації національної свідомості,
  патріотизму, поваги до загальнолюдських та європейських цінностей;

 • залучати меценатів, благодійні фонди, медіа тощо до діяльності ГО
  «АППУ»;

 • забезпечувати дотримання етичних норм управлінської діяльності у
  відповідності до Етичного кодексу Асоціації;

 • гарантувати відкритість, гласність та прозорість діяльності керівних органів
  ГО «АППУ»;

 • виносити на обговорення важливі питання діяльності Асоціації на
  засіданнях Президії та Загальних зборах (конференціях);

 • забезпечувати обговорення важливих документів та рішень щодо діяльності
  Асоціації, її філій, секцій та комісій;

 • підвищувати відповідальність керівників філій і голів секцій за їх
  діяльність;

 • забезпечувати звітність виборних керівників перед Президією, Загальними
  зборами (конференцією);

 • колективно приймати рішення та обговорювати діяльність Асоціації на
  Загальних зборах (конференціях), засіданнях, інших структурних підрозділах
  ГО «АППУ»;

 • стимулювати вивчення та застосування англійської і французької мов серед
  членів ГО «АППУ»;

 • брати активну участь у післявоєнному відновленні держави та наданні
  психологічної і психотерапевтичної допомоги населенню України, що
  постраждало внаслідок російської агресії рф проти нашої країни.

6. Фінансове забезпечення

 • долучатися до розробки короткотривалих і довготривалих грантових програм та наукових проєктів в галузі психотерапії і психоаналізу;

 • забезпечити публічність, прозорість та раціональність розподілу коштів;

 • визначити доцільний розмір вступного (разового) та членського внесків;

 • залучати кошти спонсорів та благодійних організацій відповідно до статутної мети і завдань діяльності Асоціації;

 • залучати додаткові кошти для розвитку Асоціації через надання освітніх  послуг як провайдера ДНП «Центр тестування при МОЗ України», а також організацію й проведення: з’їздів, конгресів, симпозіумів, міжнародних або з міжнародною участю науково-практичних конференцій, майстер-класів, симуляційних тренінгів, тренінгів, семінарів, наукових (фахових) шкіл, круглих столів тощо.

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

   Народився 01 травня 1940 року. Середню освіту здобув у СШ № 2 м. Курахово Донецької області (Україна). Навчання продовжив у Кисловодському медичному училищі (фельдшер). Вищу освіту отримав на лікувальному факультеті Донецького медичного інституту (1963-1970 рр.).

1971 р. – старший лаборант кафедри психіатрії ДонДМІ, а з 15.10.1973р. – асистент цієї ж кафедри. Кандидат медичних наук зі спеціальності «Психіатрія» з 09.10.1973 р., звання доцента отримав 25.11.1981 р.

20.07.1984 р. ВАКом СРСР присуджено науковий ступінь доктора медичних наук, у 1986 р. – вчене звання професора по кафедрі психіатрії. З 01.01.1986 р. – засновник та завідувач кафедри психотерапії і психіатрії ФУЛ ДонДМІ, а з 28.06.1986 р. по 20 листопада 1999 року – завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, медичної психології і наркології з курсом сексології ФПО ДонДМІ. У 1978-1986 рр. – перший заступник проректора з лікувальної
роботи ДонДМІ, 1989-1991 рр. – президент медичних та медико-технічних кооперативів СРСР. З 1992 р. по теперішній час – Президент Асоціації психотерапевтів і психоаналітиків України.

   Уперше в Україні у 1992 р. організував Донецьке Психоаналітичне Коло разом з Європейською (Франція) школою психоаналіза («Париж 8»), та здійснює підготовку кадрів (психотерапевтів і психологів) з психоаналізу.

   Своїми науковими працями зробив вагомий внесок у розвиток психогігієни, психопрофілактики і психотерапії для сучасного промислового виробництва. Неодноразово брав участь у міжнародних виставках «Вугілля-83» (м. Донецьк) і «Вугілля-85» (Чехословаччина), а також ВДНГ СРСР, УРСР з пропозиціями впровадження психогігієни і психопрофілактики у вугільну, суднобудівну, металургійну, хімічну, атомну промисловості, за що був нагороджений однією золотою (1986), двома срібними медалями (1988, 1991) і двома дипломами учасника цих виставок.

   Серед нагород проф. С.І. Табачнікова – відзнаки Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України: нагрудний знак «Петро Могила» (2005) та «Відмінник освіти України» (2007); Почесна грамота МОЗ України (2002), учасника презентаційного альманаху «Діловий імідж України» (2005; 2013); лідер Міжнародного проєкту «Медична еліта України. Охорона психічного здоров’я нації)» (2010); почесна відзнака Великого князя Володимира – Золотий хрест з бантом – за вагомий внесок у
справу відродження духовності і патріотизму, виховання молоді незалежної України (2007); орден за співпрацю з внутрішніми військами України (2004); медаль МВС України (2004); медаль Верховної Ради України «За охорону здоров’я нації» (2012), зірку «Патріот України» (2013); ювілейний пам’ятний знак «80 років Національній академії внутрішніх справ» (2012); медаль Верховної Ради України «Флагмани освіти і науки України» (2013); медаль Верховної Ради України «Флагмани сучасної медицини» (2014); медаль Верховної Ради України «Медична еліта України» (2014); Лист-подяка Верховної Ради України «За вагомий особистий внесок у становлення та розвиток системи охорони здоров’я України» (2014); церковна медаль «За жертовність і любов до України» (2016); ювілейний знак – орден «Велика Україна» 25 років Незалежності (2016); орден князя Костянтина Острозького «За визначні заслуги у розвитку соціальної сфери благодійності та активну участь з реалізації соціальної політики в Україні» (2016); відзнака – почесний доктор Doctor Honoris Causa Національного Університету Республіки Парагвай (2017); Institut Culturel de Solenzara (2020); орден ГО «НАН ВО України» Ярослава Мудрого (2021), орден ГО «НАН ВО України» Святого Володимира (2023), медаллю ГО «НАН ВО України» «Учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» (2023); відзнаки Академії соціального управління:«За заслуги в розвиток освіти, науки та економіки» (2022); ОRA ET LABORA (2023); орден «За заслуги в обороні та волонтерстві» (2023).

   Професор С.І. Табачніков брав активну участь у ліквідації наслідків аварії безпосередньо на Чорнобильській АЕС як керівник медико-реабілітаційної бригади МОЗ України (з 04.10.1986 по 20.10.1987 рр.), а з 01.01.1988 по 30.06.1988 рр. був керівником реабілітаційно-оздоровчого центру для робітників ВО «Комбінат» (м. Чорнобиль) і ВО «Спецатом» (м. Прип`ять), нагороджений десятьма Почесними грамотами та Подяками Штабу Цивільної оборони СРСР, двома Подяками Урядової комісії СРСР, Почесним знаком «Учасник ЛПА на ЧАЕС» (2001), Почесною відзнакою, приуроченою 15-ій річниці Чорнобильської трагедії, подяками Ради Міністрів СРСР і Міністерства оборони СРСР, Почесною нагородою «За Гуманізм» (1996) та орденом Герой Чорнобиля (2012) за рішенням Центральної Ради ВГОІ «Союз Чорнобиль України».
З 20.11.1999 по 15.10.2012 рр. – директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (УНДІ ССПН). З 15.10.2012 р. обраний за конкурсом завідувачем відділу соціальної та клінічної наркології УНДІ ССПН МОЗ України (головна установа України з проблем соціальної і судової психіатрії), а з 2013 р. – заступник директора з наукової роботи та судової психіатричної експертизи. З 06.11.2018 р. по 08.12.2021 р. – в.о. директора ДУ «Інститут психіатрії та судово-психіатричної експертизи МОЗ України».

   Професор C.І. Табачніков – засновник та головний редактор Міжнародного психіатричного, психоаналітичного та психотерапевтичного журналу ГО «АППУ», а також член редакційної ради журналу: «Вісник психічного здоров’я»; головний редактор «Науково інформаційного вісника ГО «НАН ВО України», член редакційних колегій «Журналу психіатрії і медичної психології», «Українського психоневрологічного журналу» та інших періодичних профільних видань України. Учасник багатьох міжнародних і всесвітніх конгресів з психіатрії, наркології, психотерапії та психоаналізу (Франція, Австрія, Німеччина, Польща, Канада, Греція, Іспанія та інші).

Під його керівництвом виконано та захищено 18 докторських
і 25 кандидатських дисертації. Автор шести монографій. Науковий доробок
сягає понад 700 наукових праць, співавтор 4 -х навчальних посібників, одного
керівництва для студентів і лікарів-інтернів, магістрів.
2002 р. обраний академіком ВГО «Академія наук вищої школи
України». З січня 2004 р. – засновник і академік-секретар відділення з
проблем охорони психічного здоров’я АН ВШ України, а з 2007 р. по 17
січня 2017 р. – віцепрезидент-головний учений секретар ВГО «АН ВО
України», з 18 січня 2017 р. – в.о. Президента АН ВО України. З 25.11.2017 р.
по теперішній час – президент ГО «НАН ВО України» (рішення Загальної
звітно-виборчої онлайн-конференції від 13.04.2024 р., протокол № 1).

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

МАЮ НАДІЮ, ЩО ВАМ НЕ БАЙДУЖА ДОЛЯ НАШОЇ КРАЇНИ У ТАКИЙ СКЛАДНИЙ ДЛЯ НЕЇ ПЕРІОД І РОЗРАХОВУЮ НА ВАШЕ РОЗУМІННЯ ТА ПІДТРИМКУ!

З повагою і побажаннями Перемоги та Миру

Станіслав ТАБАЧНІКОВ

31 травня 2024 року, м. Київ